Пројекат „Сарадњом до знања“

s

Ученици и наставници ОШ „Змај Јова Јовановић“ ће у току школске 2016/17. године бити укључени у пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Сарадњом до знања“. У пројекат је тренутно укључена 31 основна, 20 средњих и три  мешовите школе. На територији Општине Рума, наша школа је једина, којој је одобрено учешће у пројекту.

Основна намера Пројекта је да се кроз тематско планирање и постепену трансформацију часова развијају нови модели организације наставе, који подразумевају повезивање садржаја различитих предмета кроз кооперативни рад наставника.

Реализација пројектних активности ће подразумевати промене у организацији рада, периодичну измену распореда часова, тимско планирање и извођење наставних садржаја и целина у кооперацији више наставника, уз активно учешће ученика.

Потенцијалне добити од оваквих промена у организацији рада ће бити велике, нпр.смањење оптерећења ученика на годишњем нивоу, омогућавање активнијег учешћа ученика у наставном процесу и вршњачко учење, стицање функционалних знања, развој кључних и међупредметних компетенција код ученика.

Из перспективе наставника, отвориће се  веће могућности да ефикасније управљају одељењем, лакше индивидулизују наставу, усклађују критеријуме оцењивања и да се хоризонтално стручно усавршавају.

Да би се реализовале пројектне активности, наша школа је на годишњем нивоу  акционом планом испланирала да то буде 10% укупног броја часова. Садржински сличне наставне јединице/теме, или целине у истом одељењу ће реализовати истовремено два, или три наставника.

Након спроведених пројектних активности, анализе добијених ефеката Пројекта, искуства школа послужиће као модел примене добре праксе другим школама у Републици Србији.