Закони и правилници

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавкеimages(3)Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

План стручног усавршавања у установи

Статут школе 2018

Правилник о систематизацији радних места – акт

Систематизација – прилог

Правила понашања у ОШ „Змај Јова Јовановић“, Рума

Пословник о раду савета родитеља школе

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у установи

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о раду основне школе

Правилник о испитима у основној школи

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основама система 2017.

Правилник о исхрани

Правилник о друштвено-корисном раду

Правилник ИОП

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности

Правилник о стандардима квалитета рада установе