Пројекти школе

Science Fair Clipart

2016/2017. школске године школа учествује у следећим пројектима:

  • „Сарадњом до знања“ – пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја /више о пројекту овде
  • „За чистије и зеленије школе у Војводини“ – пројекат Покрајинског секретаријата за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу, националне мањине – националне заједнице
  • „Енергија је свуда око нас“ – пројекат Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу, националне мањине – националне заједнице
  • „Дани информатике у школама у Војводини“ пројекат Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу, националне мањине – националне заједнице
  • „Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе“ – пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства трговине, туризма и телекомуникација (повезивање на АМРЕС)

2015/2016. школске године школа је реализовала следеће пројекте:

2014/2015. школске године школа је учествовала у следећим пројектима:

„Школа у огледу“ – потпуно нов приступ настави усклађен са савременим светским трендовима у школству који ученика посматра као субјекта образовног процеса; учење се одвија у школи активношћу самог ученика (а, не класичним предавањем) и у којој је циљ стицање функционалних знања и вештина.

„Превенција насиља“, Покрајински секретаријат за спорт и омладину – пројекат превенције насиља и дискриминације чији носилац је Ученички парламент школе уз подршку настваничког тима. Циљ пројекта је ширење ненасилне комуникације, промоција пожељних облика понашања, толеранције на различитост, мултикултуралности и равноправности полова. Желимо да наша школа буде пријатна и безбедна средина у којој је свако дете поштовано и прихваћено и да будемо заједница у којој сви брину једни о другима.

„Сигурaн клик зa бeзбeднoст свих“ – Прoгрaм „Сигурaн клик зa бeзбeднoст свих“ прeдстaвљa инициjaтиву зa пoдизaњe свeсти дeцe, млaдих, њихoвих рoдитeљa и нaстaвникa, кao и свих члaнoвa зajeдницe o свим aспeктимa дигитaлнoг нaсиљa кao oбликa нaсиљa у eкспaнзиjи крoз oргaнизaциjу eдукaтивних стручних сeминaрa зa нaстaвникe, oргaнизaциjу стручних рaдиoницa унутaр oдeљeњa зa учeникe примeнoм инфoрмaциoних тeхнoлoгиja и „дигитaлнoг jeзикa“, дистрибуциjу eдукaтивнoг мaтeриjaлa и успoстaвљaњe и oдржaвaњe oбрaзoвнoг пoртaлa – вeб прeзeнтaциje прoгрaмa сa свим прaтeћим мaтeриjaлимa и инфoрмaциjaмa o пojeдиним aктивнoстимa.

Meђунaрoдни eTwinning прojeкaт „Education transmedia: communication at the school by the new technologies“ – Tрaнсмeдиja je прojeкaт o нoвим тeхнoлoгиjaмa у шкoлaмa, o нajбoљeм штo тeхнoлoгиje дoнoсe у шкoлe.. Прojeкaт сe бaви упoтрeбoм тeхнoлoгиja у шкoлскoм прoгрaму нa нajбoљи и нajкoрисниjи нaчин. Циљ je дa се смaњи jaз измeђу oбрaзoвaњa и тeхнoлoгиja, дa се aнгaжуjу учeници дa учe пoмoћу тeхнoлoгиja вaн шкoлe. Нajвaжниje од свега je дa се пoкaжe дa кoнцeпт трaнсмeдиje мoжe дa сe упoтрeби у свим прeдмeтимa кирикулумa, хoризaнтoлнo и трaнсвeрзaлнo.

Meђунaрoдни eTwinning прojeкaт „Conflict resolutions“ – Рeшaвaњe кoнфликaтa = oвдe учeници мoгу дa кaжу кaкo рeшaвajу кoнфликтe у шкoли, кo им пoмaжe у тoмe, нa кojи нaчин oни пoмaжу jeдни другимa, кoje су њихoвe стрaтeгиje у рeшaвaњу кoнфликaтa…

Meђунaрoдни eTwinning прojeкaт „Girls in ICT“
Крeaтoр прojeктa: наставница информатике Нaтaшa Majстрoвић
Oснaживaњe жeнa и дeвojaкa дa oдaбeру кaриjeру у ИКT-у. Прoмoциja рoднe рaвнoпрaвнoсти. Упoзнaвaњe нoвих људи и учeњe o стaњу дeвojaкa у ИКT-у у рaзним зeмљaмa Eврoпe. Прoмoциja кoришћeњa ИКT-a у нaстaви.

ПРОЈЕКТИ У КОЈИМА ЈЕ ШКОЛА УЧЕСТВОВАЛА
У ПОСЛЕДЊИХ 5 ГОДИНА

„Велико срце“ у организацији Општине Рума и Одељења за сруштвене делатности – помоћ деци са сметњама у развоју од 1. до 4. разреда

„Енергија свуда око нас“, покровитељ Покрајински секретаријат за образовање

„ODS“, покровитељ Министарство просвете – подршка иновативном електронском учењу и коришћењу електронских образовних база

„Сајт за безбедан интернет“, Покрајински сектератијат за образобавње и Удружење информатичара Србије – промоција и стимулација безбедног коришћења интернета и превенција злоупотребе

„Играј безбедно“, Министарство телекомуникација и МУП Србије – безбедност на интернету

„Активан распуст“, Покрајински секретаријат за спорт и омладину – организација спортских, културних, едукативних и креативних активности током летњег распуста у школи, као и осталих видова неформалног образовања

„Активно коришћење слободног времена“ – у оквиру истоименог пројекта Одељења за друштвене делатности у нашој су организовани различити садржаји сходно наставним предметима у циљу корисног и продуктивног коришћења слободног времена ученика