Педагошко-психолошка служба

Рад педагошко – психолошке службе конкретизован је у годишњем програму и месечним програмима рада. Програм реализују психолог Вера Репарски-Ника и педагог Маријана Ристић.
Активности стручних сарадника
  • Планирање и програмирање образовно-васпитног рада,
  • Праћење и вредновање образовно-васпитног рада,
  • Рад са наставницима,
  • Рад са ученицима,
  • Рад са родитељима,
  • Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом ученика,
  • Рад у стручним органима и тимовима,
  • Сарадња са установама у локалној заједници,
  • Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Осим прописаних програма и активности, педагошко-психолошка служба школе најважнији је фактор у креирању здраве климе и доброг етоса у школи. Има саветодавни и медијаторски карактер и својим радом обезбеђује поуздан ослонац ученицима, запосленима, управи и родитељима ученика.
Служба прати, евидентира, евалуира и предлаже методе, средства, начине за унапређивање готово свих сегмената рада школе, спроводи истраживања, анализира податке и појаве, а бави се и едукацијом ученика, посебно у оквиру рада Ученичког парламента, вршњачких тимова, професионалне оријентације и програма за превенцију насиља и дискриминације.