Сарадњом до знања

s

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ове школске године реализује пројекат „Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања“ (даље у тексту: Пројекат), чији је циљ унапређивање наставне праксе и подстицање мотивације за учење кроз интеграцију садржаја из различитих предмета и рад на развоју међупредметних компетенција.

Основна намера Пројекта јесте да се кроз тематско планирање и постепену трансформацију часова развија нови модел организације наставе, који подразумева повезивање садржаја различитих предмета кроз кооперативни рад наставника.

Реализација пројектних активности подразумева промене у организацији рада, периодичну измену распореда часова, тимско планирање и извођење наставних садржаја и целина у кооперацији више наставника, уз активно учешће ученика. Потенцијалне добити од оваквих промена у оргаизацији рада су велике, нпр. смањење оптерећења ученика на  годишњем нивоу, омогућавање активнијег учешћа ученика у наставном процесу и вршњачко учење, стицање функционалних знања и развој кључних и међупредметних компетенција код ученика. Из перспективе наставника, отвориле би се веће могућности да ефикасније управљају одељењем, лакше индивидулизују наставу, ускладе критеријуме оцењивања и да се хоризонтално стручно усавршавају.

Да би се реализовале пројектне активности, потребно је испланирати у Годишњем плану рада школе и плановима рада наставника да око 10% укупног броја часова на годишњем нивоу буде реализовано тимски као пројектна активност. То подразумева да садржински сличне наставне јединице/теме, или целине у истом одељењу реализују истовремено два, или три наставника. Оваква тематска настава треба да се реализује у трајању од три недеље у току школске године.

Након спроведених пројектних активности и анализе добијених ефеката Пројекта, искуства школа послужиће као модел примене добре праксе другим школама у Републици Србији. Збирка примера успешних часова и анализа модела добрих решења биће електронски доступни свима који желе да на овај начин иновирају своју праксу.

Више о Пројекту прочитајте у Приручнику